Opdrachten van de FAVO

De Federale Adviesraad voor Ouderen heeft volgende opdrachten:

  1. Hij brengt adviezen uit op eigen initiatief of op verzoek van de federale regering of een van de Wetgevende kamers over de pensioenen, de gelijke kansen, de sociale integratie en armoede, de toegankelijkheid tot de gezondheidszorgen en de mobiliteit, in zoverre het gaat om federale bevoegdheden;

  2. Hij beoordeelt de materies over ouderen in de jaarlijkse beleidsverklaring van de regering;

  3. Hij evalueert de kwaliteit van de dienstverlening van de federale administraties;

  4. Hij vaardigt, op verzoek van een lid van de regering, waarnemers af naar de in het kader van de Europese Unie opgerichte adviescomités.