Samenstelling van de FAVO

De Federale Adviesraad is samengesteld uit 25 effectieve stemgerechtigde leden en 25 plaatsvervangende stemgerechtigde leden. De leden van de Federale Adviesraad voor Ouderen hebben ervaring in organisaties over het seniorenbeleid.

Om de FAVO representatief te maken voor de gehele Belgische bevolking werden in het koninklijk besluit regels opgenomen over de verdeling van de leden per taalgebied.

Naast de stemgerechtigde leden bestaat de Federale Adviesraad voor Ouderen eveneens uit leden met een raadgevende stem. Het gaat om de ambtenaren-generaal van de bevoegde administraties of hun vertegenwoordiger en de vertegenwoordigers van de bevoegde Ministers.

De Federale Adviesraad voor Ouderen kent verschillende samenstellingen:

Plenaire

De plenaire vergadering is samengesteld uit de 25 effectieve leden van de Raad en de leden met een raadgevende stem. In de plenaire vergadering worden de beslissingen genomen (vb. goedkeuring adviezen).

Bureau

Het bureau bestaat uit de voorzitter en de ondervoorzitter van de Raad, de voorzitters en de ondervoorzitters van de 5 Permanente Commissies en de leden met raadgevende stem.

Het Bureau is belast met de technische en administratieve co├Ârdinatie van de werkzaamheden van de Adviesraad en de verschillende werkgroepen of commissies.

Commissies

De FAVO bestaat uit 5 Commissies:

  • Commissie Pensioenen
  • Commissie Sociale Integratie en Bestrijding van de Kansarmoede
  • Commissie Gelijkheid van Kansen
  • Commissie Toegankelijkheid tot de Gezondheidszorgen
  • Commissie Mobiliteit

Bijkomende commissies (tijdelijke of permanente) kunnen worden opgericht.

De Commissies zijn samengesteld uit effectieve en plaatsvervangende leden van de Raad en de leden met een raadgevende stem bevoegd voor de materie die besproken wordt in de commissie. De werkelijke samenstelling verschilt per commissie.

De Commissies zijn belast met het voorbereidend werk. Hierin worden onder meer de beleidsverklaringen besproken en de adviezen voorbereid.